Michał Frosztęga

Michał Frosztęga

Principal Product Manager

city Kraków

Client Relationship Customer Relations Management Product Design Product Management Scrum

linkedin

He has been working with customers in IT Product Development for more than 6 years (mainly B2B).

Michał joined Sabre Product Management department in 2016 and from the very first day he is

responsible for building traveler communication platform from conceptualization up to the final version.

He combines new technologies with customers’ needs as well as market trends and consumer behavior.

He is constantly expanding his knowledge and skills in product development and people management.

He is a mentor to people starting their adventure Product Management. During the meetings, he

focuses on practices in working with SCRUM teams, building relationship with external and internal

customers, managing expectations, setting up product plan and defining product strategy. In his free

time he listens to music, reads article about socio-economic topics, he loves books and deepens his

knowledge about different wine regions.

--

Od sześciu lat pracuje z Klientami nad rozwojem produktów IT (głównie B2B). W Sabre związany z

działem Zarządzania Produktem przy rozwoju platformy komunikacyjnej od fazy koncepcji do finalnej

wersji. W swojej pracy łączy możliwości, które dają nowe technologie z potrzebami klientów oraz

trendami rynkowymi i zachowaniami konsumentów.  Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętnosci w

zakresie rozwoju produktów oraz zarządzania ludźmi.

Pracuje jako mentor z osobami zaczynającymi przygodę w zarządzaniu produktami IT. POdczas spotkań koncentruje się nad zagadnieniami pracy z zespołami SCRUMowymi, pracy z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zarządzaniem oczekiwaniami, budowaniem planu oraz strategii produktów. W wolnym czasie słucha muzyki, interesuje się wydarzeniami ekonomiczno-społecznymi, czyta książki oraz zgłębia wiedzę na temat winnych regionów Świata.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.