REGULAMIN TECH LEADERS

REGULAMIN PROGRAMU MENTORSKIEGO
TECH LEADERS POLSKA

Organizatorem Programu Tech Leaders Polska jest
Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą
w Krakowie, adres: Plac Jana Matejki 10/6b, 30-157
Kraków, wpisane do rejestru Stowarzyszeń
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000793639, posiadające NIP: 6762568191, REGON:
383838077 („Organizator”). Kontakt i sposób
porozumiewania się z Organizatorem: komunikacja
elektroniczna za pośrednictwem adresu e-mail:
techleaders@womenintechnology.pl

 1. DEFINICJE

Tech Leaders (Program): Czteromiesięczny
międzynarodowy program mentorski przeznaczony dla
kobiet, które chcą wejść do świata IT, przebranżowić się
lub znaleźć ścieżkę kariery, rozwijać swoje kompetencje
w obszarze IT bądź założyć lub rozwinąć start-up. Udział
w projekcie jest dostępny zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym regulaminie, w czasie i
miejscu wskazanym przez Organizatora, z
uwzględnieniem spotkań w formie on-line.
Formularz zgłoszeniowy (Formularz): interaktywny
formularz dostępny na stronie http://techleaders.eu, za
pośrednictwem którego Mentees zgłaszają chęć wzięcia
udziału w Programie Tech Leaders.
Partner: podmiot posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych, współpracujący z Organizatorem,
biorący udział w Programie Tech Leaders Polska.
Polityka prywatności: dokument regulujący
bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania
danych osobowych Mentees. Polityka Prywatności
stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.
Regulamin: niniejszy regulamin, stanowiący
jednocześnie odpowiednio ogólne warunki Umowy
Uczestnictwa.
Strona (internetowa): strona internetowa
Organizatora, znajdująca się pod adresem
http://techleders.eu, na której umieszczone są
informacje na temat organizowanego Programu Tech
Leaders Polska.

Mentee (l. mn.: Mentees): pełnoletnia kobieta
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
biorąca udział w Programie Tech Leaders Polska w celu
rozwinięcia swoich umiejętności w IT i technologiach,
założenia własnej firmy lub przebranżowienia się.
Mentor: kobieta lub mężczyzna, wskazana/y przez
Organizatora, która/y wspiera merytorycznie Mentee
poprzez świadczenie sesji mentoringowej przez czas
trwania programu Tech Leaders Polska
Mentoring: cykl indywidualnych rozmów
merytorycznych między Mentee a Mentorem, z
minimalną częstotliwością 1 godziny zegarowej co
najmniej raz na 2 tygodnie przez cały czas trwania
Programu Tech Leaders Polska. Program rozmów ma
charakter autorski, ustalony wspólnie przez Mentora i
Mentee, w którego przebieg Organizator nie ingeruje.

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w
  Programie mentoringowym Tech Leaders Polska. 
 3. W celu korzystania z funkcjonalności Strony, po
  stronie Mentee muszą zostać spełnione
  następujące minimalne warunki techniczne:
  urządzenie z dostępem do Internetu,
  umożliwiające wyświetlenie interfejsu Strony,
  zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka
  internetowa, aktywne konto e-mail, włączona
  obsługa Javascipt i Cookies.
 4. Organizator nie zamieszcza na Stronie informacji
  handlowych ani ofert składanych w formie
  elektronicznej. W szczególności przepisy dotyczące
  złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają
  zastosowania w stosunkach między potencjalną
  Mentee a Organizatorem.
 5. Mentees obowiązane są podczas udziału w
  Programie Tech Leaders Polska do postępowania
  zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
  zachowania dobrych obyczajów, w szczególności
  nieutrudniania i niezakłócania innym Mentees
  swobodnego udziału w Programie Tech Leaders.
 6. Udział w Tech Leaders jest bezpłatny i dobrowolny.
  Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów
  udziału w Programie.
 7. Mentees podczas uczestnictwa w Programie
  korzystają z własnego sprzętu komputerowego.
  Organizator nie odpowiada za używane przez
  Mentee oprogramowanie oraz za możliwe
  problemy techniczne z tym związane.
 8. W celu monitorowania jakości Programu, Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia ewaluacji w postaci ankiety do wypełnienia przez Mentees i Mentorów w dowolnym momencie trwania Programu oraz nie później niż w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. Mentee i Mentor otrzyma link do ankiety bezpośrednio na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.